Bonny, Mischling, *15.04.2020 , Vermittelt nachBardelona