Lissy, Pommernspitz, *28.10.2019

Lissy, kleine Pommernspitzdame sucht ebenfalls ein wundervolles Zuhause.